Vanliga frågor

Nedan hittar ni några av de vanligaste frågorna som vi får rörande planering och genomförande av revision. Klicka på frågan för att få fram dess svar.

Hittar ni inte svaret på er fråga nedan eller vill ni ha ytterligare information är ni givetvis välkomna att kontakta oss.

  • Vilka handlingar behöver ni för att genomföra er revision?

   Från den ekonomiska förvaltaren behöver vi tillgång till följande dokument eller filer; verifikationer, fakturor, anläggningsregister, balans- och resultatspecifikation, huvudbok, engagemangsbesked, taxeringsbesked, kopia på årsredovisningen, samt övriga relevanta dokument som legat till grund för bokföringen.

   Från föreningens styrelse behöver vi information om när föreningen planerar att hålla årsstämma. Vi behöver även samtliga styrelsemötesprotokoll, även efter räkenskapsårets slut till och med det senaste styrelsemötet samt stämmoprotokoll. Vi behöver inga originalhandlingar utan enbart kopior på underskrivna och justerade original, gärna i elektronisk form.

   Slutligen behöver vi årsredovisningen i original när den är daterad och undertecknad av alla styrelseledamöter. Även sidorna bör signeras.

  • Vart ska vi skicka handlingarna?

   Handlingar skickas till vårt kontor, se kontakt. Elektroniska dokument går bra att skicka direkt via e-post till er revisor.

  • Hur långt innan årsstämman behöver ni handlingarna?

   För vår revision behöver vi tillgång till de ekonomiska dokumenten inklusive en arbetskopia på årsredovisningen samt protokoll i god tid innan stämman, så snart bokslutet är färdigt. Det går bra att förvaltaren skickar den ekonomiska informationen direkt till oss.

   Årsredovisningen i original, undertecknad av styrelsen, behöver vi senast 4 veckor innan stämman. Årsredovisning skickas via post eller lämnas till vårt kontor.

  • Vilka ska skriva under Årsredovisningen?

   Alla, på årsstämman, valda styrelseledamöter skall skriva under årsredovisningen. I de fall då någon styrelseledamot avgått eller fått förhinder skall suppleant gå in som tjänstgörande suppleant och underteckna årsredovisningen. Notera att det i årsredovisningen ska framgå att personen endast är tjänstgörande suppleant och inte vald ledamot.

  • När bör Årsredovisningen och Revisionsberättelsen finnas tillgänglig för medlemmarna inför årsstämman?

   Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig för de medlemmar som efterfrågar den senast en vecka innan stämman. Vanligt är dock att man skickar ut dessa handlingar tillsammans med kallelsen som ska gå ut till medlemmarna tidigast fyra veckor innan och senast två veckor innan årsstämman.