• Styrelsearvode inkomst av tjänst

    18 September 2017
  • Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen förändras praxis vad avser möjligheten att fakturera styrelsearvode, när det funnits minst tre styrelseuppdrag och där uppdragen inte varit hänförliga till eget eller närståendes ägande i bolagen. Skatteverket ändrar sitt
    ställningstagande på området och styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst.

    Läs mer